سامانه پیامک لحظه ها : 5653 000 765 3000  ( ارسال مطلب عاشقانه )

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

او برای همیشه دیر کرده است …

او برای همیشه دیر کرده است

عشق تلخ:چرادیرکرده است؟

پرسید:چرادیرکرده است؟

نکند دل دیگر اورا اسیر کرده است؟

خندیدم وگفتم:او فقط اسیر من است‚ تنها دقایقی تاخیر کرده است.

گفتم امروز هوا بارانی بوده‚شاید موعد قرارتغییر کرده است.

خندیدبه سادگیم وگفت: احساس پاک تورا زنجیر کرده است.

گفتم ازعشق من چنین سخن مگوی!

گفت خوابی، او سال ها دیر کرده است.

درآینه به خود نگاه میکنم! آه عشق او عجب مرا پیر کرده است…!

راست گفت آینه که منتظر نباش