سامانه پیامک لحظه ها : 5653 000 765 3000  ( ارسال مطلب عاشقانه )

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

بزرگترین دروغ دنیا

 [ ۶ام دی ۱۳۹۲ ]

بزرگترین دروغ دنیا …

بزرگترین دروغ دنیا دلتنگی ست

نیمــــی از عمــــرم را در سفــــر بــــوده ام.
درســــت لحظــــه ای کــــه احســــاس میکنـــــی
دلــــت تنــــگ نمـــی شود،
می فهمــــی کــــه بزرگتــــرین دروغ دنیـــا را
بـــه خــــودت گفتـــه ای !!!