سامانه پیامک لحظه ها : 5653 000 765 3000  ( ارسال مطلب عاشقانه )

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

واسه من جا نیست …

 [ ۱۳ام اسفند ۱۳۹۲ ]

47

.

اَصلَا تُو حَواسِت نیست مَن مَحوِ تَماشاتَم ….
تُو فِکرِ یِکی دیگِه مَن پایِ قَدَمهاتَم …

.

ادامه دارد …

.


تُو راه میری آهِسته مَن پُشتِ سَرِت هَستَم …
فِکرِ تُو رُو می خُونَم مُحکَم بِه تُو چِشم بَستَم …
دُنیات پُرِ اِحساسِ اَما واسِه مَن جا نیست ….
صَد بار مَنُو میبینی اما حِسی پِیدا نیست …
حَتی تُویِ رُویاتَم اِنگار واسِه مَن جا نیست …
صَد بار مَنُو میبینی اَما حِسی پِیدا نیست …