سامانه پیامک لحظه ها : 5653 000 765 3000  ( ارسال مطلب عاشقانه )

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

You'll be my only unanswered question

تمام ریه ام دیشب پر از دود بد نامهربانی بود

و احساسم مدام فریاد سر میداد که او دیگر نخواهد بود

و تو در قلب سنگی پر از تشویش او

جایی نخواهی داشت

تمام دیشبم تنها

تورا تعریف میکردم

تو را تکرار میکردم

وهرگاه که به پایان میرسیدی تو

از سر خط، تورا آغاز میکردم

و میخواستم، از روی تو چندین بار بنویسم

ولی نه…

خط زیر تو نشان اشتباهم نیست

تاکید است برای خواندن بیشتر

پس تورا خواندم، خواندم، باز هم خواندم

ولی چیزی نفهمیدم

چقدر سختی…

تو را من هیچ نفهمیدم

و دانستم که تو تنها سوال بی جواب من خواهی ماند.